secretariaat

Agenda Algemene Ledenvergadering

Vrijdag 14 juni 2024 om 20.00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering (voorjaar) gehouden in de kantine. Hieronder treft u de agenda.
De stukken zijn ter inzage opvraagbaar bij de secretaris.

AGENDA

Algemene Ledenvergadering Rijnsburgse Boys.

 • Opening en mededelingen
 • Notulen Algemene Ledenvergadering 15 maart 2024
 • Bestuurswijzigingen
  Aftredend:  Jaco Heemskerk
  Aftredend en niet herkiesbaar: Karly van Duivenvoorde
  Vacature Kantine en overige senioren
  Voorstel: instellen bestuurslid Veiligheid en Supporterszaken

 • Update Commissies
 • Begroting seizoen 2024/2025
 • Rondvraag
 • Pauze
 • Beantwoording van de vragen
 • Sluiting ALV