STATUUT ´Sportiviteit en Respect´ voetbalvereniging Rijnsburgse Boys

Doelstelling van het Statuut

Rijnsburgse Boys is trots op haar vrijwilligers en al haar (voetballende) leden!  Kortom allen die Rijnsburgse Boys  een warm hart toe dragen. En dat wil de club graag zo houden!
Iedereen die een binding heeft met onze mooie club Rijnsburgse Boys – actief speler, bestuurslid, lid, vrijwilliger, maar ook ouders / verzorgers, voetballiefhebber of supporter langs de lijn, moeten zich tijdens voetbalactiviteiten realiseren dat zij het visitekaartje van Rijnsburgse Boys zijn.

Onze ambassadeurs!

En daarom ook de spelregels en afspraken die binnen Rijnsburgse Boys zijn gemaakt over sportiviteit en respect op een goed wijze uitdragen en naleven. Zo wel bij thuis- als bij uitwedstrijden.

Rijnsburgse Boys is een vereniging waarbij het voetbalplezier en de ontwikkeling van voetballende jongens en meisjes maar ook senioren en veteranen hoog in het vaandel staan.  Op alle niveaus, prestatief dan wel recreatief. Maar ook het bieden van een veilige sportomgeving is daarbij van belang.
De club telt in totaal 1300 leden, iedere zaterdag zijn 66 teams op het veld actief om hun wedstrijden te spelen, en staan veel vrijwilligers klaar om de club draaiende te houden.
Maar de hedendaagse maatschappelijke veranderingen en veranderingen in onze samenleving geven het voetbalspelletje niet altijd een goed imago. Klachten over het gedrag van ouders langs de lijn en de aantasting van de integriteit van de (verenigings-) scheidsrechter zijn zo maar een paar voorbeelden daarvan. Incidenten die het voetbalplezier verminderen en soms ook niet zijn te accepteren. Natuurlijk verlopen gelukkig heel veel wedstrijden op een sportieve en ordentelijke wijze, maar eerlijk is eerlijk ook RBB heeft helaas met negatieve ontwikkelingen te maken.

Rijnsburgse Boys loopt hier niet voor weg en wil hierin haar eigen verantwoordelijkheid nemen en dit niet alleen aan de leiders  / trainers en in voorkomend geval aan de KNVB overlaten.
Het bestuur van Rijnsburgse Boys heeft een Statuut ´Sportiviteit en Respect´ ontwikkeld om excessen tegen te gaan.
Hiermee wordt binnen de invloedssfeer van een vereniging een preventief en ook correctief beleid gevoerd.

Wat verstaan we onder Normen en Waarden?

Waarden zijn de uitgangspunten die een vereniging belangrijk vindt voor alle geledingen binnen Rijnsburgse Boys, maar zeker ook voor onze gasten en – of bezoekers.

Onder Normen zijn niet alleen de regels die in een Statuut als deze of de Gedragscode Rijnsburgse Boys zijn opgenomen maar ook ongeschreven regels of te wel onze fatsoensnormen. Verondersteld mag worden dat een ieder die ongeschreven uitgangspunten als vanzelfsprekend ervaart, een deel ook is van je opvoeding.
Normen en Waarden hebben ook te maken met het nemen van (gezamenlijke) verantwoordelijkheid en zoals bij de Doelstelling al even genoemd, het bestuur van Rijnsburgse Boys loopt daar niet voor weg!
Voetbal is immers een teamsport en die bij een club wordt beoefend. Om die reden mag een bepaalde verantwoordelijkheid worden neergelegd bij zowel de teams maar ook bij de vereniging zelf.

De slogan “Rijnsburgse Boys maakt werk van voetbalplezier!” is in die zin dan ook steekhoudend!

En ook om een gezamenlijke invulling te kunnen geven aan een goed saamhorigheidsgevoel. Niet alleen een belangrijk onderdeel van een teamsport als voetbal, maar zeker ook als onderdeel van ons verenigingsleven. Daarom mag van een lid c.q. van een team enige bereidwilligheid worden verwacht om bepaalde ondersteunende ‘vrijwilligers’ werkzaamheden te verrichten in het geval de vereniging daarom vraagt (maar ook ouders /verzorgers  kunnen in voorkomend geval een rol vervullen betreffende het vervoer van jeugdteams naar uitwedstrijden).
Het spreekt voor zich dat de naleving van onze Waarden en Normen een bepaald gedrag vereist. Gebaseerd op sportief gedrag en het willen uitdragen en in stand houden van de goede naam van Rijnsburgse Boys.
De goede naam en faam van Rijnsburgse Boys mag op generlei wijze in diskrediet worden gebracht, alle leden en supporters van Rijnsburgse Boys zijn hierin belangrijke schakels.

Beleidskader: preventief en correctief optreden

Het beleid ten aanzien van Normen en Waarden is er op gericht om “excessen”(grensoverschrijdend gedrag) te voorkomen (preventief beleid; het opstellen van spelregels), maar ook indien dit daadwerkelijk plaatsvindt, naar bevind van zaken op te treden (correctief beleid; het in voorkomend geval treffen van passende maatregelen).
Met het instellen van dit Statuut “Sportiviteit en Respect” wil het bestuur van Rijnsburgse Boys aan haar leden, ouders / verzorgers, toeschouwers en supporters en de bezoekers van Rijnsburgse Boys duidelijk maken dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet kan en niet zal worden geaccepteerd.
Dit beleid zal binnen de vereniging kenbaar worden gemaakt en via gerichte en duidelijke voorlichting ook (via een informatieboekje ook aan nieuwe leden) aan alle geledingen binnen RBB worden toegelicht.

PREVENTIEF BELEID

Spelregels op de accommodatie / complex Middelmors

Bestuurs- en commissieleden

 • Van alle bestuurs- en commissieleden die op de accommodatie (complex Middelmors) aanwezig zijn, vervullen een voorbeeldfunctie, met name voor leiders, trainers en verzorgers en voor alle andere aanwezigen (denk b.v. aan ouders/verzorgers).
 • Zij zijn een goed gastheer/ gastvrouw en zijn in voorkomend geval ook een (vertrouwelijk) aanspreekpunt.

Leiders, trainers en verzorgers

 • Deze (betaalde) functionarissen dienen zich te realiseren dat zij een voorbeeldfunctie vervullen, m.n. voor hun eigen spelers/speelsters en het team en begeleiding van de bezoekende vereniging. Het belang van Rijnsburgse Boys staat voorop en zij gedragen zich ook daarnaar.
 • Zij zien er op toe dat er met alle respect wordt omgegaan met de accommodatie,  eigendommen en materialen van Rijnsburgse Boys maar ook ten aanzien van de accommodatie e.d. bij bezoekende verenigingen.
 • Zij roken niet en drinken geen alcohol bij de uitoefening van hun taak/functie (tijdens trainingen/wedstrijden = voorbeeldfunctie jeugd).
 • Wees terughoudend met alcoholgebruik op de accommodatie, toon respect voor mede kantinegebruikers en hun standpunten. Vermijdt gevoelige discussies bij gebruik van (teveel) alcohol.
 • Wees loyaal in de omgang met elkaar; help en ondersteun elkaar waar nodig.

Spelers/speelsters

 • Van spelers/speelsters wordt verwacht dat zij met respect omgaan met de accommodatie, eigendommen en  materialen  van Rijnsburgse Boys maar ook ten aanzien van de accommodatie e.d. bij bezoekende verenigingen.
 • Volg de aanwijzingen op van je leider/trainer, stewards, bestuurs- of commissieleden of terreinbeheerder.

Allen

 • Voor allen geldt dat er met respect met de accommodatie (Middelmors), eigendommen en materialen van Rijnsburgse Boys wordt omgegaan.
 • Bij een bezoek aan de kantine is het vanzelfsprekend dat een ieder zich gedraagt cf. de regels die binnen de kantine van Rijnsburgse Boys gelden en worden aanwijzingen van kantinemedewerksters gerespecteerd.
 • Meningsverschillen worden direct met de betreffende persoon op de juiste plek besproken.
 • Voor iedereen geldt dat bij vernielingen / schade aan de accommodatie, eigendommen of materialen van Rijnsburgse Boys, de schade rechtstreeks op de veroorzaker wordt verhaald. Dit geldt evenzeer voor schade / vernielingen toegebracht bij de  bezoekende vereniging.
 • Bij diefstal / ontvreemding van eigendommen – zowel van Rijnsburgse Boys als van een individu – doet Rijnsburgse Boys altijd aangifte bij de politie, afhankelijk van de ernst ook bij vernieling.
 • Ingeval sprake is van discriminatie, geweld, seksuele intimidatie verleent RBB altijd medewerking aan politie en KNVB.

Gedragsregels vóór, tijdens en na de training / wedstrijd

Leiders, trainers en verzorgers

 • Geef duidelijk leiding en wees correct ten opzichte van spelers-speelsters. Hou rekening met wat zij kunnen en in mindere mate voor wat zij nog niet kunnen.
 • Wees opbouwend in jouw kritiek, positief coachen.
 • Zorg dat je tijdig aanwezig bent voor de training en wedstrijden, rekening houdend ook met de afspraken over verzameltijd, teambespreking, vervoer naar uitwedstrijden, invulling digitaal wedstrijdformulier en controle spelerspassen.
 • Houd je aan de (gepubliceerde) trainingstijden en aangewezen velden voor jouw team.
 • Denk als leider / trainer na over mogelijke alternatieve activiteiten in geval van afkeuring van training / wedstrijd (teamspirit).
 • Zie er op toe dat de kleedkamer en accommodatie door het team (bezem-) schoon wordt achtergelaten, ook bij uitwedstrijden.
 • Zorg er voor dat de gebruikte  / meegenomen spelmaterialen na de training / wedstrijd weer in goede staat en op de juiste plek worden teruggebracht.
 • Zie er op toe dat er in de kleedkamer niet wordt gerookt en geen alcohol wordt genuttigd (het alcoholbeleid staat op de site Rijnsburgse Boys vermeld).
 • Wijs jouw collega leiders / trainers maar ook spelers/speelsters er op indien wordt geconstateerd dat deze regels niet worden nageleefd.

Spelers / speelsters

1.   Laat sportief gedrag zien

 • Wees eerlijk en oprecht, dat verwacht je ook van anderen.
 • Heb respect voor je leider / trainer.
 • Blijf van elkaars spullen af; dit vind je bij jezelf ook prettig. Moedwillige vernieling, diefstal of het ontvreemden van eigendommen van de vereniging of eigendommen van leden (teamgenoten) of van bezoekende verenigingen / bezoekers wordt niet getolereerd. Dit geldt vanzelfsprekend ook tijdens uitwedstrijden. Moedwillige vernielingen worden altijd op de persoon/het team verhaald.
 • Moedig je medespelers aan en gedraag je sportief / positief.
 • Pesten, bedreigen, (seksuele) intimidatie, discriminatie, mishandeling, beledigen, als zijnde vormen van grensoverschrijdend gedrag, accepteren we niet bij Rijnsburgse Boys (het protocol Pesten staat vermeld op de website Rijnsburgse Boys).

2. Lever een positieve bijdrage

 • Maak samen een sfeer mogelijk waarin met plezier kan worden gevoetbald.
 • Je toont inzet bij trainingen en wedstrijden.
 • Volg de aanwijzingen op die je van je leider / trainer krijgt en respecteer deze.
 • Geef geen commentaar op de beslissingen van de (verenigings- / assistent-) scheidsrechter.

3. Kom (team)afspraken na

 • Je hebt de juiste spullen (goed passende sport-/voetbalschoenen, scheenbeschermers, trainings-/ wedstrijdkleding) voor training en wedstrijd. Tijdens wedstrijden is de slidingbroek dezelfde kleur als je voetbalbroek.
 • Zorg dat je op tijd bent voor de training en voor de wedstrijd; bij verhindering geef je dit ruim vóór de training of wedstrijd aan je leider / trainer door.
 • Kom afspraken na die met jouw leider / trainer zijn gemaakt over aanwezigheid / verzameltijd / wedstrijdbespreking e.d.
 • Waardevolle spullen neem je mee naar het veld, laat het niet achter in de kleedkamer of geef deze af aan je leider.
 • Douchen na afloop van trainingen en wedstrijden is verplicht; dit doen we vanaf de D-pupillen.
 • Stel je waar nodig beschikbaar (in overleg met je leider / trainer en zo nodig met jouw
  ouders/verzorgers) voor andere teams waar dat incidenteel of structureel van je
  wordt gevraagd. Op die manier kunnen alle teams op een goede manier hun wedstrijden spelen.
 • Controleer de website van je eigen team of teletekstpagina 686 van Rijnsburgse Boys op RTV
  Katwijk of de website van Rijnsburgse Boys voor het laatste nieuw over jouw team. Bij twijfel of onduidelijkheid, bel dan naar jouw trainer en/ of leider. Dit geldt ook voor eventuele afkeuring van jouw training of (uit- / thuis) wedstrijd.

4. Respecteer elkaar

 • Toon begrip als iemand het moeilijk heeft.
 • Respecteer andere meningen en heb belangstelling voor verschillen.

5. Houd de velden/kleedkamers/kantine en materialen heel en schoon *)

 • Sport-/ voetbalschoenen buiten goed afborstelen alvorens je de kleedkamer binnengaat.
 • Schoenen niet tegen de muur uitkloppen.
 • Je ruimt je eigen rommel op.
 • Je maakt de spullen van iemand anders (dus ook bij uitwedstrijden) niet kapot.
 • Kleedkamers worden na de training / wedstrijd (ook bij uitwedstrijden) bezemschoon achtergelaten.
 • Ga zuinig om met de trainingsmaterialen (let op het wegschieten van ballen en haal die in voorkomend geval direct op!!).

6.  Alcohol- en drugsgebruik / wapens

 • In de kleedkamer wordt niet gerookt en geen alcohol gedronken (zie ook het alcoholbeleid zoals verderop in dit informatieboekje vermeld).
 • Het is absoluut verboden om het sportcomplex (dus ook bij uitwedstrijden) te betreden met (soft-) drugs of zogenaamde geestverruimende middelen of (steek) wapens.
 • Ook het handelen in en het overhandigen van dergelijke zaken is verboden. Wanneer een lid wordt betrapt op een van deze zaken kan de toegang tot ons complex worden ontzegd en in het uiterste geval ook het lidmaatschap van de vereniging. Indien nodig zal aangifte bij de politie worden gedaan. Bij minderjarige jeugdleden worden de ouders / verzorgers altijd geïnformeerd.

7. Onsportief gedrag

 • Op onsportief gedrag word jij of jullie team aangesproken; onsportief gedrag hoort     niet bij Rijnsburgse Boys. Buiten eventuele disciplinaire straffen die de KNVB jou of jullie team oplegt, kan ook Rijnsburgse Boys zelf disciplinaire maatregelen opleggen.
 • Alle spelers / speelsters worden geacht op de hoogte te zijn van het Statuut ‘Sportiviteit en Respect en de Gedragscode Rijnsburgse Boys zoals op de site van Rijnsburgse Boys staan gepubliceerd. Daarnaast wordt verwacht dat allen zich ook houden aan die opgestelde regels.

(Assistent-) Verenigingsscheidsrechters

 • Zorg dat je tijdig aanwezig bent en zodoende de controle van het digitale wedstrijdformulier en de spelerspassen van de teams goed en tijdig kan plaatsvinden.
 • Begin de wedstrijd op tijd; controleer vooraf de doelnetten en aanwezigheid van 4 hoekvlaggen.
 • Controleer vooraf of de speelbal (reservebal) goed is opgepompt.
 • Leidt het spel zoals in de KNVB regels staat vermeld.
 • Wees eerlijk en neutraal.
 • Wees en blijf op de hoogte van de geldende spelregels, tijdstraffen en actuele wijzigingen (volg de publicatie daarover op de website).
 • Zorg voor een goede voorbereiding / warming-up.
 • Draag een set gele / rode kaarten op zak (v.a. D-jeugd).
 • Draag een goed schrijvende pen en scoreblokje op zak.
 • Zorg voor een toss munt en een goed scheidsrechters fluitje.
 • Zorg voor 2 assistent-scheidsrechtersvlaggen.
 • Draag scheidsrechters kleding en een KNVB badge (indien in bezit).
 • Bij het ontbreken van scheidsrechters kleding: zorg voor een sportieve outfit (voorbeeldfunctie).
 • Zorg in afstemming met de leider / aanvoerder van de betreffende teams voor een goede invulling van het digitale wedstrijdformulier. Na afloop van de wedstrijd dienen de getoonde gele en rode kaarten in het formulier te worden vermeld. Dit geldt ook voor het aantal getoonde gele kaarten als gevolg van tijdstraffen.
 • Wees alert op onpartijdigheid.
 • Eventuele gebeurtenissen die vóór, tijdens of na afloop van de wedstrijd hebben plaatsgevonden en die naar jouw mening moeten worden gemeld (al dan niet d.m.v. een aparte rapportage aan de KNVB), worden eveneens op het formulier vermeld. Je maakt in voorkomend geval samen met het secretariaat Jeugd concrete afspraken over tijdstip en wijze waarop rapportage richting KNVB plaatsvindt.
 • Indien gewenst / noodzakelijk is de Commissie Normen en Waarden altijd bereid hierbij de nodige ondersteuning te verlenen.

Publiek / Toeschouwers (waaronder ouders/verzorgers)

 • Moedig het team van uw kind / pupil maar ook zijn / haar medespelers op een sportieve en opbouwende manier aan.
 • Geef geen technische- en tactische aanwijzingen, dit is een zaak  voor de leider en trainer.
 • Respecteer altijd de beslissingen van de (assistent-) scheidsrechter.
 • Heb respect voor de leiding van het team
 • Wees sportief ten opzichte van de tegenstander, spelers en begeleiding alsook ten opzichte van aanwezige ouders / verzorgers.
 • U helpt mee (voor zo ver u in het bezit bent van een auto) bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • Zorg ervoor dat uw kind op tijd aanwezig is voor de training of wedstrijd.
 • Zorgt ervoor dat u uw kind op tijd afmeldt voor de training of wedstrijd.
 • Voldoe de contributie binnen de gestelde termijn.
 • Zorg voor de aanschaf van goed passende voetbalschoenen, trainings- en wedstrijdkleding en scheenbeschermers (verplicht).
 • Indien u kritiek, op- of aanmerkingen heeft op trainers, begeleiding of organisatie, meldt u zich bij de desbetreffende vertegenwoordiger van de vereniging; ook bestaat de mogelijkheid om hierover de Commissie Normen en Waarden via het online meldingsformulier te informeren.
 • U als ouders/verzorgers blijft net als alle andere toeschouwers tijdens de wedstrijd/training buiten het speelveld, achter de veld-afrastering. De wedstrijd/training wordt zo door niets of niemand verstoord.
 • De begeleiding van het team is een zaak voor de trainer en leider. Ook tijdens de rust is de kleedkamer het domein van spelers/speelsters, tenzij met de begeleiding van het team andere afspraken hierover zijn gemaakt.
 • In voorkomend geval zal een beroep op u worden gedaan om de F- en E-doeltjes direct na afloop van de wedstijd naar een daartoe bestemde veilige plek achter de afrastering te brengen. Rijnsburgse Boys rekent daarbij op uw medewerking!

Spelregels gebruik Social Media

 • Ben je bewust van het mogelijke bereik van jouw actie. Realiseer je dat je een bericht wel kunt verwijderen, maar dat het bericht / foto dan allang verder verspreid kan zijn.
 • Spreek respectvol over andere mensen; gebruik social media om elkaar positief te benaderen. Gebruik die nooit om anderen te beschadigen.
 • Vraag je af of een bericht dat jij weliswaar grappig bedoelt, door anderen ook op die manier uitgelegd zal worden.
 • Het is niet toegestaan om vertrouwelijke en/of schadelijke informatie te publiceren.
 • Voorkom ontspoorde online discussies.
 • Let op je taalgebruik, geen scheldwoorden, krachttermen of andere grove uitingen.
 • De gebruikers van de sociale media zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op het internet.
 • Plaats geen dingen waardoor je zelf of Rijnsburgse Boys in verlegenheid kan worden gebracht.
 • Behandel iedereen, teamgenoten, leden van Rijnsburgse Boys, maar ook jouw tegenstanders met respect. Beledigende, racistische, intimiderende of bedreigende uitingen zijn not done!
 • Bij het niet nakomen van bovenvermelde afspraken / regels kan het bestuur streng optreden en niet schromen verregaande maatregelen te nemen, zowel tegen een individu als tegen een heel team.

Communicatie met de pers

 • Binnen Rijnsburgse Boys geldt de afspraak geldt dat in voorkomend geval de voorzitter of de persvoorlichter van Rijnsburgse Boys als enige woordvoerders namens de vereniging naar buiten toe (lees pers e.d.) optreden (voor de spelers van het 1e seniorenelftal worden aparte afspraken gemaakt);

Overige spelregels

Op www.rijnsburgseboys.nl zijn spelregels opgenomen met betrekking tot:

 • Alcohol- en rookbeleid
 • Protocol Pesten
 • Gebruik Accommodatie en velden

Leiders / trainers zijn op de hoogte op de hoogte van bovenstaande beleidsregels; zij zien er ook op toe dat deze spelregels worden nageleefd.