Commissie ‘Normen en Waarden’ Rijnsburgse Boys

Wat doet de Commissie ‘Normen en Waarden’ Rijnsburgse Boys?

De Commissie ´Normen en Waarden´ is een door het bestuur van Rijnsburgse Boys ingestelde (onafhankelijke) adviescommissie die de vereniging ondersteunt in het opzetten, uitvoeren en actueel houden van het Normen- en Waardenbeleid binnen de vereniging.

Taakstelling van de Commissie

 1. het toetsten van het Statuut ‘Sportiviteit en Respect’ en de Gedragscode Rijnsburgse Boys; beide documenten kunnen worden gezien als een aanvulling op bestaande Huishoudelijk Reglement en Statuten, meer specifiek op het gebied van gedragsregels (spelregels).
 2. het bewaken en toetsen van gedragsregels.
 3. het bewaken en toetsen van een meldingsprocedure (incident, klacht, conflict) en daaraan gekoppelde sanctiemaatregelen.
 4. het nemen van initiatieven om het Normen- en Waardenbeleid binnen de vereniging uit te rollen en verdere bekendheid te geven; met als doel om een Veilig Sportklimaat binnen Rijnsburgse Boys te realiseren.
 5. het adviseren van het bestuur op het gebied van Normen en Waarden.
 6. het onderhouden en zo nodig actualiseren van het Normen- en Waardenbeleid.
 7. het volgen van ontwikkelingen / acties binnen de KNVB of andere instanties betreffende Sportiviteit en Respect en in voorkomend geval ‘aanhaken’ bij die ontwikkelingen / acties

Nadere taakstelling van de Commissie

De Commissie kan gevraagd of ongevraagd advies geven over incidenten / klachten / conflicten en hanteert daarbij de volgende werkwijze:

 • Alle meldingen worden serieus en vertrouwelijk behandeld.
 • Een ieder kan een incident, klacht, conflict (al dan niet wedstrijd gerelateerd) aanmelden, echter uitsluitend en voor zover de klacht, het incident of conflict betrekking heeft op het Statuten en Reglementen van de vereniging Rijnsburgse Boys en de KNVB.
 • De klacht, het incident of conflict kan mondeling, of schriftelijk via het daartoe opgestelde (online) meldingsformulier worden ingediend.
 • Het meldingsformulier is online beschikbaar op de website en kan na volledige invulling rechtstreeks worden gemaild naar de Commissie ‘Normen en Waarden’(normenenwaarden@rijnsburgseboys.nl).
 • Alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling kunnen worden genomen; anonieme meldingen worden per definitie niet in behandeling genomen.
 • De Commissie zal betrokkene(n) z.s.m. (uiterlijk binnen 48 uur, afhankelijk ook van de ernst van de melding) na ontvangst van het ingevulde formulier informeren over de vervolgprocedure;
 • Afhankelijk van de aard van de klacht, het incident of conflict bepaalt de Commissie of betrokkene(n) wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek.
 • Er vindt een gesprek respectievelijk onderzoek plaats op basis van hoor- en wederhoor. Betrokkene(n) kan/mogen zich in voorkomend geval daarbij laten ondersteunen door ouders/verzorgers, leider, trainer of groepscoördinator. Een uitzondering geldt indien deze persoon zelf onderdeel uitmaakt van het gesprek respectievelijk onderzoek.
 • Van het gehouden gesprek wordt een kort gespreksverslag opgesteld; indien nodig worden vervolgafspraken gemaakt.
 • Indien het een jeugdlid betreft, worden de ouders/verzorgers (evt. vooraf) op de hoogte gesteld van het verloop van de procedure.
 • Een uitnodiging voor een gesprek kan zowel mondeling, per mail of anderszins plaatsvinden, afhankelijk van de aard en noodzaak  van een snelle afhandeling.
 • Aan de uitnodiging van de Commissie voor een gesprek dient gehoor te worden gegeven; indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, vindt het gesprek plaats zonder inbreng en aanwezigheid van betrokkene (overigens vindt met betrokkene afstemming plaats over datum en tijdstip van gesprek). Bij het advies aan het bestuur zal in de te nemen maatregelen rekening worden gehouden met het niet voldoen aan de uitnodiging van de Commissie om aanwezig te zijn.
 • Alle adviezen aan het bestuur worden in het meldingsformulier opgenomen en geldt als een unaniem advies van de Commissie.
 • Bij het niet nakomen van een opgelegde sanctie, kan de Commissie aanvullende maatregelen voor advies aan het bestuur voorleggen.  Dit geldt ook indien sprake is van recidive.

Vormen van sancties die het bestuur kan opleggen, gelezen het advies van de Commissie

 • Berisping
 • Uitsluiting van wedstrijden
 • Schorsing in uitvoering van functie en activiteiten
 • Royement

Tegen de eerste drie vormen van strafoplegging bestaat geen beroepsmogelijkheid; het besluit van het bestuur is derhalve bindend.  Van iedere strafoplegging krijgt betrokkene een schriftelijke bevestiging, waarbij in voorkomend geval ook de ouders/verzorgers worden geïnformeerd. Tevens vindt dossiervorming plaats.

Samenstelling van de Commissie ‘Normen en Waarden’

De leden van de Commissie worden door het bestuur van Rijnsburgse Boys telkens voor een periode van drie jaar benoemd (gelijk de zittingstermijn van een bestuurslid).
De Commissie bestaat minimaal uit 3 en maximaal uit 7 leden waarvan, één voorzitter, één secretaris en één tot 5 leden.

De Commissie regelt zelf haar interne huishoudelijke werkwijze t.b.v. het voorzitterschap, het secretariaat, het uitschrijven van Commissievergaderingen en het opstellen van de agenda. Gesteld kan worden dat een advies dat aan het bestuur wordt gegeven, een unaniem advies is namens de Commissie.

Bij de samenstelling van de Commissie wordt getracht om deze zo veel mogelijk een goede dwarsdoorsnede van de vereniging te laten zijn, rekening houdend ook met zowel sportieve- en/of voetbalkennis.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Rijnsburgse Boys, op donderdag 26 november 2015, is de Commissie Normen en Waarden Rijnsburgse Boys formeel van start gegaan.

De Commissie bestaat op dit moment uit 4 gemotiveerde vrijwilligers met de nodige ervaring en kennis in / van de voetbalsport en bij Rijnsburgse Boys in het bijzonder; een ieder ook vanuit zijn eigen achtergrond.


De Commissie ‘Normen en Waarden’ Rijnsburgse Boys bestaat uit:

wimklok

Wim Klok
We zijn met heel Nederland de Normen en Waarden een beetje kwijt geraakt.
Als wij met deze commissie binnen Rijnsburgse Boys en in samenwerking ook met andere clubs het voor elkaar kunnen krijgen om het veld af te stappen met meer normen en waarden, dan wil ik daar heel graag mijn steentje, hoe klein wellicht ook, aan bijdragen.

Voorzitter – Vacant

arieavanzuylen

Ariea van Zuylen
Ik loop al zo’n 15 jaar mee binnen Rijnsburgse Boys en heb in de jaren heel wat dingen zien veranderen. Heb in een aantal commissies gezeten en een aantal teams begeleid, zowel op zaterdag als met trainen. Nu die fase voor mij is afgesloten wil ik mij op een andere manier in gaan zetten bij Rijnsburgse Boys. Deze Commissie zie ik als een mooie uitdaging om binnen Rijnsburgse Boys actief te blijven; omdat ik van mening ben dat een Commissie als deze een must is bij een club.

De Commissie is bereikbaar via het mailadres normenenwaarden@rijnsburgseboys.nl