Commissie ‘Normen en Waarden’ Rijnsburgse Boys

Wat doet de Commissie ‘Normen en Waarden’ Rijnsburgse Boys?

De Commissie ´Normen en Waarden´ is een door het bestuur van Rijnsburgse Boys ingestelde (onafhankelijke) adviescommissie die de vereniging ondersteunt in het opzetten, uitvoeren en actueel houden van het Normen- en Waardenbeleid binnen de vereniging.

Taakstelling van de Commissie

 1. het toetsten van het Statuut ‘Sportiviteit en Respect’ en de Gedragscode Rijnsburgse Boys; beide documenten kunnen worden gezien als een aanvulling op bestaande Huishoudelijk Reglement en Statuten, meer specifiek op het gebied van gedragsregels (spelregels).
 2. het bewaken en toetsen van gedragsregels.
 3. het bewaken en toetsen van een meldingsprocedure (incident, klacht, conflict) en daaraan gekoppelde sanctiemaatregelen.
 4. het nemen van initiatieven om het Normen- en Waardenbeleid binnen de vereniging uit te rollen en verdere bekendheid te geven; met als doel om een Veilig Sportklimaat binnen Rijnsburgse Boys te realiseren.
 5. het adviseren van het bestuur op het gebied van Normen en Waarden.
 6. het onderhouden en zo nodig actualiseren van het Normen- en Waardenbeleid.
 7. het volgen van ontwikkelingen / acties binnen de KNVB of andere instanties betreffende Sportiviteit en Respect en in voorkomend geval ‘aanhaken’ bij die ontwikkelingen / acties

Nadere taakstelling van de Commissie

De Commissie kan gevraagd of ongevraagd advies geven over incidenten / klachten / conflicten en hanteert daarbij de volgende werkwijze:

 • Alle meldingen worden serieus en vertrouwelijk behandeld.
 • Een ieder kan een incident, klacht, conflict (al dan niet wedstrijd gerelateerd) aanmelden, echter uitsluitend en voor zover de klacht, het incident of conflict betrekking heeft op het Statuten en Reglementen van de vereniging Rijnsburgse Boys en de KNVB.
 • De klacht, het incident of conflict kan mondeling, of schriftelijk via het daartoe opgestelde (online) meldingsformulier worden ingediend.
 • Het meldingsformulier is online beschikbaar op de website en kan na volledige invulling rechtstreeks worden gemaild naar de Commissie ‘Normen en Waarden’(normenenwaarden@rijnsburgseboys.nl).
 • Alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling kunnen worden genomen; anonieme meldingen worden per definitie niet in behandeling genomen.
 • De Commissie zal betrokkene(n) z.s.m. (uiterlijk binnen 48 uur, afhankelijk ook van de ernst van de melding) na ontvangst van het ingevulde formulier informeren over de vervolgprocedure;
 • Afhankelijk van de aard van de klacht, het incident of conflict bepaalt de Commissie of betrokkene(n) wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek.
 • Er vindt een gesprek respectievelijk onderzoek plaats op basis van hoor- en wederhoor. Betrokkene(n) kan/mogen zich in voorkomend geval daarbij laten ondersteunen door ouders/verzorgers, leider, trainer of groepscoördinator. Een uitzondering geldt indien deze persoon zelf onderdeel uitmaakt van het gesprek respectievelijk onderzoek.
 • Van het gehouden gesprek wordt een kort gespreksverslag opgesteld; indien nodig worden vervolgafspraken gemaakt.
 • Indien het een jeugdlid betreft, worden de ouders/verzorgers (evt. vooraf) op de hoogte gesteld van het verloop van de procedure.
 • Een uitnodiging voor een gesprek kan zowel mondeling, per mail of anderszins plaatsvinden, afhankelijk van de aard en noodzaak  van een snelle afhandeling.
 • Aan de uitnodiging van de Commissie voor een gesprek dient gehoor te worden gegeven; indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, vindt het gesprek plaats zonder inbreng en aanwezigheid van betrokkene (overigens vindt met betrokkene afstemming plaats over datum en tijdstip van gesprek). Bij het advies aan het bestuur zal in de te nemen maatregelen rekening worden gehouden met het niet voldoen aan de uitnodiging van de Commissie om aanwezig te zijn.
 • Alle adviezen aan het bestuur worden in het meldingsformulier opgenomen en geldt als een unaniem advies van de Commissie.
 • Bij het niet nakomen van een opgelegde sanctie, kan de Commissie aanvullende maatregelen voor advies aan het bestuur voorleggen.  Dit geldt ook indien sprake is van recidive.

Vormen van sancties die het bestuur kan opleggen, gelezen het advies van de Commissie

 • Berisping
 • Uitsluiting van wedstrijden
 • Schorsing in uitvoering van functie en activiteiten
 • Royement

Tegen de eerste drie vormen van strafoplegging bestaat geen beroepsmogelijkheid; het besluit van het bestuur is derhalve bindend.  Van iedere strafoplegging krijgt betrokkene een schriftelijke bevestiging, waarbij in voorkomend geval ook de ouders/verzorgers worden geïnformeerd. Tevens vindt dossiervorming plaats.

Samenstelling van de Commissie ‘Normen en Waarden’

De leden van de Commissie worden door het bestuur van Rijnsburgse Boys telkens voor een periode van drie jaar benoemd (gelijk de zittingstermijn van een bestuurslid).
De Commissie bestaat minimaal uit 3 en maximaal uit 7 leden waarvan, één voorzitter, één secretaris en één tot 5 leden.

De Commissie regelt zelf haar interne huishoudelijke werkwijze t.b.v. het voorzitterschap, het secretariaat, het uitschrijven van Commissievergaderingen en het opstellen van de agenda. Gesteld kan worden dat een advies dat aan het bestuur wordt gegeven, een unaniem advies is namens de Commissie.

Bij de samenstelling van de Commissie wordt getracht om deze zo veel mogelijk een goede dwarsdoorsnede van de vereniging te laten zijn, rekening houdend ook met zowel sportieve- en/of voetbalkennis.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Rijnsburgse Boys, op donderdag 26 november 2015, is de Commissie Normen en Waarden Rijnsburgse Boys formeel van start gegaan.

De Commissie bestaat op dit moment uit 4 gemotiveerde vrijwilligers met de nodige ervaring en kennis in / van de voetbalsport en bij Rijnsburgse Boys in het bijzonder; een ieder ook vanuit zijn eigen achtergrond.


De Commissie ‘Normen en Waarden’ Rijnsburgse Boys bestaat uit:

Wim Klok
Even voorstellen mijn naam is Wim Klok, ik ben 56 jaar en Katwijker.
Al sinds mijn zevende (met onderbreking van één seizoen) lid van Rijnsburgse Boys.
Sinds een aantal jaren lid van de Jeugdcommissie en ook al heel wat jaren lid van de Normen en Waarden Commissie.
Waarom?
Omdat wat mij betreft elke zichzelf respecterende club helaas niet zonder zo’n commissie kan.
Op deze manier wil ik graag mijn bijdrage leveren aan het voetbalplezier van iedereen.

Cees Hogewoning (VCP)
Samen sporten is samenwerken op het veld en naast het veld. Als hulpverlener in psychosociale zaken, buschauffeur en rij instructeur heb ik van dichtbij gezien hoe broos die samenwerking soms is en hoe kwetsbaar we daarin kunnen zijn. Je wilt met plezier en een veilig gevoel kunnen sporten, besturen en vrijwilligerswerk kunnen doen. Om goed te kunnen presteren wil je je op een goede manier uitgenodigd weten, je stem te laten horen en jouw eigen unieke bijdrage aan een team te leveren dat zijn voorwaarden.

Dat weten we allemaal en toch gaat het wel eens mis. Daarbij hoeft lang niet altijd sprake te zijn van opzet. We voelen ons buitengesloten, niet serieus genomen of we hebben op een andere manier te maken met ongewenst gedrag bij onze club. Dan heb je behoefte aan een luisterend oor, wat steun of wellicht een advies.

Als je daar behoefte aan hebt, aarzel dan niet om me te mailen of te bellen.
Wil je telefonisch contact s.v.p. even je naam en telefoonnummer inspreken?
Ik neem dan z.s.m. contact met je op.
Mijn contact gegevens:

Cees Hogewoning 06 12 95 55 00
Vertrouwenspersoon@rijnsburgseboys.nl

Ariea van Zuylen (Secretaris)
Al zo’n 25 jaar ben ik actief binnen de club. Mijn 3 kinderen hebben hier gevoetbald en 2 zijn inmiddels nu zelf trainer. Mijn oudste zoon is keeperstrainer en heeft onlangs het G-voetbal opgezet binnen Rijnsburgse Boys en mijn dochter is onder andere trainster bij het G-voetbal en op zaterdag actief met jeugd rondom de wedstrijd van ons vlaggenschip. Daarnaast heb ik 4 kleinkinderen die hier voetballen. Daardoor ben ik iedere zaterdag langs de lijn te vinden. Binnen de vereniging ben ik actief geweest in de kantine, in het Secretariaat als gastvrouw, coördinator en trainster van mini-F, een JO-9 team en een meiden team. Ik heb door jaren heen dingen zien veranderen zowel langs de lijn als in het veld. Sinds 2016 ben ik secretaris van de Normen en Waarden Commissie Rijnsburgse Boys en secretaris van KRV Normen en Waarden Commissie van de clubs binnen de gemeente Katwijk. Door te blijven communiceren met elkaar en elkaar te respecteren hoop ik de normen en waarden hoog te houden binnen onze vereniging.

Robbie de Mooij
Voetbal gaat niet alleen over doelpunten en overwinningen, maar ook over de manier waarop we met elkaar omgaan op en naast het veld. Het is belangrijk dat we elkaar respecteren, ongeacht verschillen in achtergrond, ervaring of standpunt. Als jeugdbegeleider en als lid van de normen en waarden commissie bij Rijnsburgse Boys zie ik het als onze gedeelde verantwoordelijkheid om een omgeving te creëren waarin iedereen zich welkom en gerespecteerd voelt en om samen te werken bij het respectvol oplossen van eventuele geschillen. Samen kunnen we Rijnsburgse Boys een plek maken waar we trots op zijn, niet alleen vanwege onze sportieve prestaties, maar ook vanwege de integriteit van onze vereniging.