outhands

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering Rijnsburgse Boys
Vrijdag 12 juni 2008, aanvang 20.00 uur

1. Opening

2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. donderdag 21 november 2008

3. Begroting seizoen 2009 – 20010 – Vaststellen criteria contributie. (klik hier voor bijlage [DOC] )

4. Bestuursverkiezing :
Er zijn op dit moment  mutaties in het bestuur
Aftredend en herkiesbaar : Cees Driebergen en Ed Bos
     Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering melden
     bij de secretaris. Hun kandidatuur moet wel ondersteund worden door 15
     handtekeningen, van diegene, die lid zijn van Rijnsburgse Boys en 18 jaar of ouder
     zijn.

5.  Vastleggen nieuwe statuten (klik hier voor bijlage [PDF] )

6.  Rondvraag

7.  Pauze

8.  Beantwoording rondvraag

9.  Sluiting

De stukken liggen vanaf zaterdag 30 mei  a.s. ter inzage op het secretariaat.