secretariaat

Kort verslag bestuursvergadering

Kort verslag van bestuursvergadering gehouden op maandag 21 oktober om 20.00 uur

 • De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn geen mededelingen.
 • De notulen van de vorige vergadering alsmede de actielijst worden doorgenomen.
 • Er zijn geen ingekomen stukken.
 • De agenda en aandachtspunten ALV Najaarsvergadering worden doorgenomen.
 • Per portefeuille komen de volgende zaken aan bod:
 • Traject zonnepanelen is in het geheel afgerond.
 • Offerte voor het houden van een EHBO cursus wordt goedgekeurd en doorgezet naar organisatie.
 • Entree kantine wordt behandeld, terugkoppeling geven aan vraagsteller aanpassen open- en sluit mechaniek.
 • Mogelijkheid tot het bouwen van inhammen aan de lange zijden van de kunstgrasvelden wordt besproken, voor het plaatsen van doelen. Besloten wordt geen aanpassingen te doen wegens o.a. ruimtegebrek.
 • Wederom communiceren naar betrokken trainers dat op donderdagavond de grote verplaatsbare doelen van het veld verwijderd moeten worden door de laatste teams welke dan trainen.
 • Bestuur gaat bekijken om weer een voetbalplaatjesactie op te starten met een samenwerkingspartner.
 • Er gaat een trapleuning gerealiseerd worden bij de middelste opgang van het eerste tribunedeel.
 • Overleg geweest met Normen en Waardecommissie, waarin actuele zaken zijn doorgenomen. Vastgelegd wordt om ieder kwartaal een dergelijk overleg te laten plaatsvinden.
 • Verdere punten gaan naar de actielijst.
 • Volgende vergadering is op 18 november 2019.
 • De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn komst.