secretariaat

Kort verslag bestuursvergadering maandag 31 mei

Sinds lange tijd weer als bestuur fysiek bijeengekomen voor een normale bestuursvergadering, op maandag 31 mei. Het laatste jaar vond vergaderen vanwege corona maatregelen veelal plaats via korte SKYPE sessies in hoge wekelijkse frequentie.
Hieronder een kort verslag.

 • De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het is eveneens de laatste reguliere vergadering van aftredend bestuurslid Peter van Tilburg. Zijn aftreden zal plaatsvinden op de ALV van 18 juni.
 • De notulen van de vorige SKYPE sessie worden vastgesteld en goedgekeurd.
 • Er zijn geen ingekomen stukken.
 • De agenda van de ALV Voorjaarsvergadering op 18 juni wordt doorgenomen en vastgesteld. Deze staat inmiddels online. De begroting op deze agenda wordt goedgekeurd.
 • De volgende agendapunten worden opgevolgd en besproken:
 • Aangepast statiegeldbeleid vanaf 01-07-2021. Communicatie volgt.
 • Er wordt een grote overdekte tent aangeschaft voor het terras.
 • Opzet en uitvoering Regio Cup in juni voor de jeugd wordt doorgenomen. Communicatie volgt op de bekende kanalen.
 • De lancering van een nieuwe website wordt voorbereid. Communicatie volgt nog.
 • Status en stappenplan van Middelmors naar Rookvrij Sportpark wordt besproken.
 • Vacature accommodatiebeheerder is ingevuld.
 • Vanuit de Normen en Waardencommissie komt een voorstel aangaande het project Rijnsburgse Boys maakt werk van voetbalplezier.
 • Afsluitingsavond voor de jeugdtrainers op 25 juni wordt akkoord bevonden.
 • De secretaris maakt een voorstel voor het vergaderschema in het aankomende seizoen.
 • De actielijst wordt doorgenomen.
 • De voorzitter sluit de vergadering en dankt ieder voor zijn komst. Afrondend wordt een uitgebreid dankwoord richting aftredend bestuurslid Peter van Tilburg gesproken.