secretariaat

Kort verslag bestuursvergadering 17-02-2020

 1. Opening.
  De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Er zijn geen mededelingen.
 2. Notulen 08-01-2020.
  De notulen van de vorige vergadering worden blad voor blad doorgenomen en onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd.
 3. Geen ingekomen stukken van toepassing.
 4. Agendapunten
 • Offerte nieuwe brandmeldinstallaties en uitwerking daarvan  wordt doorgenomen.
 • Onderzoek armaturen en bedrading lichtmasten kunstgras naar LED wordt gestart.
 • Evaluatie met bestuur sporthal en huurder(s) sporthal wordt doorgenomen.
 • Overzicht collecten door derden bij thuiswedstrijden wordt in update voorzien. Terugkoppeling naar binnengekomen verzoeken geven.
 • De kantine blijft zaterdag 22 februari dicht, gezien het beperkte programma.
 • Het zeer geslaagde ABBA feest wordt doorgenomen.
 • De ALV Voorjaarsvergadering wordt verplaatst naar donderdag 2 juli 2020 om 20.00 uur.
 • Incidenten in kleedkamergebouw van zaterdag 8 februari jongstleden worden doorgenomen, alsook de voortgang en afhandeling daarvan.
 • Voortgang onderzoek naar RBB O23 in competitiemodel wordt doorgenomen. Terugkoppeling slotconclusie naar betrokkenen is gegeven.
 • Verdere punten gaan naar de actielijst.

               De volgende vergadering is op 18 maart 2020.
               De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn komst.