secretariaat

Kort verslag bestuursvergadering 16-09-2019

 • Opening
  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
 • Notulen 19-08-2019
  De notulen van de vorige vergadering worden blad voor blad doorgenomen. Op de actielijst plaatsen we de bepalingen van de vervolgfase in het kader van een toekomstig rookvrij sportpark.
 • Er zijn geen ingekomen stukken.
 • Nagekomen agendapunten.
 • Aanschaf en plaatsing van een tourniquet bezoekersvak zit in de afrondingsfase.
 • Opmerkingen gericht t.b.v. verbeteren van de open uitstraling van de kantine, worden uitgewerkt. Rondom de toegang en hoofddeur zullen wat aanpassingen plaatsvinden.
 • Met ingang van seizoen 2020-2021 gaan we in de kantine over op volledig cashless betalen. Aankondigingen volgen.
 • T.b.v. planning en bezetting van kantine medewerkers heeft bestuur groen licht gegeven voor het implementeren van een speciaal daarvoor bestemde applicatie om een en ander te vergemakkelijken.
 • Er komt een nieuwe EHBO cursus, planning hiervan volgt.
 • Bestuur geeft akkoord voor een initiatief vanuit de werkgroep vrouwen/meisjesvoetbal om een activiteit te organiseren op vrijdag 1 november 2019.
 • Bestuur vraagt aan de jeugdvoorzitter om een tweetal onderwerpen onder de aandacht te brengen op de jeugdleidersvergaderingen, in het kader van warming-up vormen op natuurgras buiten de zijlijnen en het uitschakelen van de lichten nadat een team als laatste op de avond op kunstgras heeft getraind.
 • Voortgang opzet oudejaarsloterij wordt doorgenomen.
 • Verdere punten gaan naar de actielijst.
 • De volgende vergadering is op maandag 21 oktober 2019
 • De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn komst.