secretariaat

Kort verslag bestuursvergadering 08-01-2020

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze eerste vergadering van 2020.
Er zijn verder geen mededelingen. 
Notulen vorige vergadering 18-11-2019 en actielijst
De notulen zijn goedgekeurd met dank aan de secretaris. De actielijst wordt bijgewerkt.
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
Nagekomen agendapunten

  • Status natuurgrasvelden wordt doorgenomen.
  • Het Horecabeleid van de gemeente Katwijk is in een aanpassingsfase, daar zullen we nader bericht van krijgen.
  • Vanuit de gemeente Katwijk zal binnenkort bericht komen aangaande de huursystematiek.
  • Bij de komende sportverkiezingen van de gemeente Katwijk wordt nog een zogeheten Sportakkoord ondertekend. Bestuur stuurt een afvaardiging.
  • Trainingskamp Madrid wordt breed geëvalueerd.
  • Vanuit jeugdzaken wordt het heugelijke nieuws medegedeeld dat Ruben Plu geslaagd is voor licentie HJO-A.
  • Ariea van Zuylen is bezig met de laatste VOG verklaringen.
  • Bestuur stuurt een afvaardiging naar de themabijeenkomst ledenwerving en behoud.
  • Verdere punten gaan door naar de actielijst.
     
 • De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn komst.
 • De volgende vergadering is maandag 17 februari 2020 om 20.00 uur.