secretariaat

Donderdag 21 juni: Algemene Ledenvergadering

Donderdag 21 juni om 20.00 uur is in de kantine van Rijnsburgse Boys de Algemene Ledenvergadering.
Daarbij is de volgende agenda van toepassing:
AGENDA
Algemene Ledenvergadering Rijnsburgse Boys.
Donderdag 21 juni 2018
Aanvang 20.00 uur
1. Opening
2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 27 oktober 2017
3. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Ad Hendriksen
Aftredend en herkiesbaar: Marcel Wolthaus
Aftredend en herkiesbaar: Huig den Hollander
Aftredend: Lennart Paauw
Door bestuur wordt voorgedragen: Karly van Duivenvoorde
4. Begroting 2018-2019
5. Rondvraag
6. Pauze
7. Beantwoorden van de vragen
8. Sluiting
De stukken liggen vanaf zaterdag 2 juni ter inzage op het secretariaat.