outhands

Dinsdag 12 juni, Algemene Ledenvergadering

 Agenda
Algemene Ledenvergadering Rijnsburgse Boys
Dinsdag 12 juni 2007, aanvang 20.00 uur

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. vrijdag 3 november 2006
 3. Begroting seizoen 2007 – 2008
 4. Bestuursverkiezing :
  Aftredend  en niet herkiesbaar : Wim Brugmans
  Aftredend en herkiesbaar : Huig den Hollander
  Het bestuur stelt Chris Hogewoning voor als bestuurslid accommodatie. Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering melden bij de secretaris. Hun kandidatuur moet wel ondersteund worden door 15 handtekeningen, van diegene, die lid zijn van Rijnsburgse Boys en 18 jaar of ouder zijn.
 5. Automatische incasso boetes
 6. Rondvraag
 7. Pauze
 8. Beantwoording rondvraag
 9. Sluiting

De stukken liggen vanaf zaterdag 29 mei a.s. ter inzage op het secretariaat.