outhands

Bestuur amateurvoetbal geeft gehoor aan wensen clubs

De voetbalverenigingen in Nederland wordt komende maand gevraagd in te stemmen met een voorstel om met ingang van het seizoen 2009/2010 drie topklassen in te voeren en de onderliggende klassen van categorie A mannen veldvoetbal uit breiden van twaalf naar veertien teams. Dat heeft het bestuur amateurvoetbal vanavond besloten tijdens een reguliere vergadering waar de zogenaamde optimalisering van de voetbalpiramide één van de agendapunten was.

De verenigingen kunnen zich tijdens de regiovergaderingen in april uitspreken over dit voorstel. Op 31 mei stemmen zestig afgevaardigden namens hen over het bestuursvoorstel tijdens de algemene vergadering amateurvoetbal.

Het bestuursvoorstel wijkt op enkele onderdelen aanzienlijk af van de aanbeveling die de projectgroep “Optimalisering voetbalpiramide amateurvoetbal” op 29 februari deed. Van extra veiligheidseisen voor wedstrijden in de topklasse is geen sprake, een lichtinstallatie is niet verplicht en het aantal clubs uit dat uit de Jupiler League kan instromen wordt met ingang van het seizoen 2010/2011 maximaal één.
Directeur amateurvoetbal Ruud Bruijnis over het bestuursbesluit: ,,De aanbeveling van de projectgroep is tussentijds nog besproken met o.a. de werkgroep “Optimalisering voetbalpiramide amateurvoetbal” waarin voorzitters van amateurverenigingen zitting hebben. Zij kwamen met enkele voorstellen tot wijziging van de aanbevelingen. Het bestuur amateurvoetbal heeft goed naar de clubs geluisterd. De verplichting voor clubs in de topklasse tot het hebben van een lichtinstallatie is komen te vervallen. Dat was één van de grote struikelblokken.”

Als het plan wordt aangenomen spelen de 84 clubs in de hoofdklasse volgend seizoen om promotie naar de nieuwe topklassen. In de lagere klassen geldt dat seizoen een extra promotieregeling om de opengevallen plaatsen in te nemen.

De projectgroep “Optimalisering voetbalpiramide amateurvoetbal” begon twee jaar gelden in opdracht van het bestuur amateurvoetbal met een onderzoek naar de haalbaarheid van de invoering van twee of drie topklassen boven de huidige zes hoofdklassen. Aan de hand van de resultaten van dat onderzoek, een onderzoek van Bureau Hypercube, de tussentijdse bevindingen van de clubs tijdens regionale bijeenkomsten en het advies van de werkgroep is het huidige voorstel tot stand gekomen. 

 

Besluit bestuur amateurvoetbal inzake optimalisering voetbalpiramide amateurvoetbal d.d. 17 maart 2008

Algemeen

 • Het bestuur amateurvoetbal heeft vastgesteld dat het rapport van onderzoeksbureau Hypercube (mei 2007), het eindrapport van de projectgroep (29-02-2008) alsmede de uitkomsten van de informatiebijeenkomsten de basis vormen voor dit besluit.

 • Dit besluit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering amateurvoetbal van 31 mei 2008 en besproken op de regio- en clustervergaderingen alsmede de districtsvergaderingen van het voorjaar 2008.

Modelkeuze

 • Invoering van model 3B (3 topklassen/rest poules van 14) met ingang van het seizoen 2009/’10.

 • De promotie-/degradatieregeling 2008/’09 hierop aanpassen.

 • Voor de totale A-categorie in het mannen seniorenvoetbal overgaan van poules met 12 naar poules met 14 teams.

 • Poules met 14 teams tot en met de (reserve) 3e klasse landelijk uniform; vanaf de 4e klasse en lager in principe ook poules met 14 teams, tenzij dat niet is te rijmen met de specifieke districtssituatie.

 • Per district de competitieopbouw van de (reserve) 4e klasse en lager laten vaststellen; de consequenties hiervan bespreken in de komende regio- en clustervergaderingen.

 • De promotie-/degradatieregeling behorend bij model 3B vormt onderdeel van het voorstel dat op
  2 april aan de clubs wordt toegezonden.

Speeldagenkalender

 • De huidige speeldagenkalender van de hoofdklasse dient als basis voor de speeldagenkalender voor poules van 14.

 • De speeldagenkalender van de topklasse (schema 16) moet zoveel mogelijk worden afgestemd op de rest van de voetbalpiramide (schema 14).

 • Nader bezien of speeldagen kunnen worden gewonnen door tussentijds minder beker- en inhaalwedstrijden in te plannen.

 • Doorspelen tot en met het tweede weekend van mei, waarbij geldt dat de wedstrijden in de laatste twee speelronden beginnen op hetzelfde tijdstip en met dezelfde aanvangstijd.

Regeling periodekampioenschappen

 • Introduceren van twee herkansers bij poules van 14.

 • 2 x 3 periodekampioenen alsmede 2 herkansers direct tegen elkaar laten spelen om 2 extra plaatsen. Dit overeenkomstig het eindrapport van de projectgroep.

Reguliere promotie en degradatie

 • Kampioen promoveert altijd (met uitzondering van de kampioen van de topklasse).

 • Handhaving van de strijd om periodekampioenschappen.

 • Twee rechtstreekse degradanten per poule.

 • Twee herkansers per poule.

Eenmalige promotie en degradatie 2008/’09

 • In 2008/’09 geen rechtstreekse degradatie tot en met de (reserve) 3e klasse.

 • In 2008/’09 in deze klassen spelen met 1 herkanser per poule.

 • Ook in 2008/’09 spelen met periodekampioenschappen (periodekampioenen hoofdklasse plaatsen zich voor deelname KNVB-beker AV/BV).

 • Een eventuele ‘degradatie / vaststellen herkanser in de (reserve) 4e klasse en lager’ is afhankelijk van de uiteindelijke competitieopzet in het district; de consequenties hiervan worden besproken met de clubs tijdens de komende regio- en clustervergaderingen.

Degradatie uit de topklasse

 • Als aan het einde van 2009/’10 meer teams uit bijvoorbeeld het zondagvoetbal degraderen dan uit het zaterdagvoetbal, is gekozen voor de optie van uitwisseling tussen hoofdklassen op speeldagniveau.

Promotie naar de topklasse in 2008/’09

 • Promotie naar de topklasse in 2009/’10, het beoogde jaar van invoering, is afhankelijk van de sportieve prestaties in 2008/’09.

 • Er zijn in de topklasse 24 plaatsen beschikbaar voor het zaterdag- en 24 voor het zondagvoetbal.

 • Plaatsing voltrekt zich op basis van het model zoals verwoord in hoofdstuk 19.2.3 van het eindrapport van de projectgroep. Een gedetailleerde uitwerking van de consequenties met betrekking tot promotie/degradatie wordt opgenomen in het voorstel dat op 2 april aan de clubs wordt toegezonden.

 • De kampioen van de topklasse heeft het recht te promoveren naar de Jupiler League. Ziet hij van dit recht af dan komt de nummer 2 danwel 3 van d
  e kampioenscompetitie in aanmerking.

 • Het amateurvoetbal heeft de bereidheid uitgesproken maximaal 1 BVO per seizoen extra op te nemen met ingang van het seizoen 2010/’11.

Accommodatie/lichtinstallatie/ordemaatregelen

 • Er worden aan clubs in de topklasse geen andere accommodatie-eisen gesteld dan nu het geval is voor clubs in de hoofdklasse.

 • De huidige ordemaatregelen veldvoetbal blijven ook in de topklasse van toepassing. De eerste 3 jaren, gerekend vanaf het seizoen 2009/’10 zullen er geen wijzigingen in de ordemaatregelen worden doorgevoerd, tenzij wet- en regelgeving vanuit de (lokale) overheid dit noodzakelijk maakt. Daarna zullen de ordemaatregelen alleen worden gewijzigd na overleg met de clubs uitkomend in de topklasse.

 • Clubs in de topklasse krijgen niet de verplichting tot het hebben van een lichtinstallatie. Teneinde de competitie met schema 16 goed te kunnen afwerken, zullen clubs uit de topklasse vrijgesteld worden van deelname aan de poulewedstrijden om de districtsbeker. Op deze speeldagen zullen dan voor de topklasse competitiewedstrijden worden ingepland. Dit betekent dat de competitie voor de topklasse begint in het weekend van 22/23 augustus 2009, en dat 2 doordeweekse speeldagen kunnen worden gespeeld bij daglicht.

Financiën, marketing/investeringen

 • De rechten voor promotie en marketing van de topklasse zijn eigendom van de clubs.

 • In overleg met de clubs uitkomend in de topklasse werkt de KNVB de promotionele- en marketingwaarde nader uit.

 • Clubs die toch een lichtinstallatie willen aanschaffen of verbeteren, kunnen gebruikmaken van de regeling zoals opgenomen in het eindrapport van de projectgroep.

Bekercompetitie

 • De huidige opzet van de districtsbekercompetitie handhaven met inachtneming van het gestelde onder accommodatie/lichtinstallatie/ordemaatregelen.

 • De 48 plaatsen voor deelname aan de KNVB beker als volgt verdelen:

Kampioenen

topklasse

Periodekampioenen

topklasse

Halve finalisten

districtsbeker

Nummers 2, 3, 4 en 5 eindstand topklasse

totaal

3

9

24

12

48

Arbitrage

 • Aanstellen van trio’s in de topklasse.

 • Aanstellen van trio’s in de hoofdklasse handhaven.

 • In de topklasse werken met elektronische wisselborden.

 • Aanstellen 4e official; invulling nader te bespreken.

Aanvangsuur/speeldag

 • Een wedstrijd tussen zaterdagclubs of tussen een zaterdag- en een zondagclub wordt altijd gespeeld op zaterdag.

 • Een wedstrijd tussen twee zondagclubs kan ook op zondag worden gespeeld, wat door de thuisspelende zondagclub wordt bepaald, uitgezonderd de laatste twee speelronden.

 • De thuisspelende vereniging bepaalt de aanvangstijd. De aanvangstijd ligt altijd tussen 14.30 en 19.30 uur.