secretariaat

Agenda Algemene Ledenvergadering 18 juni

Op vrijdag 18 juni 2021 staat in de kantine de Algemene (voorjaars) Ledenvergadering gepland. We verwachten deze vergadering met fysieke aanwezigheid van leden te kunnen en mogen uitvoeren. Aanvang is 20.00 uur.
Hieronder treft u de agenda. De stukken ter voorbereiding kunt u vanaf zaterdag 5 juni per mail opvragen bij secretaris@rijnsburgseboys.nl 
AGENDA
Algemene Ledenvergadering Rijnsburgse Boys.
Vrijdag 18 juni 2021 aanvang 20.00 uur 

  • Opening
  • Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 19 februari 2021
  • Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: Peter van Tilburg. Het bestuur draagt Chiel van Egmond voor als kandidaat opvolger.
Aftredend en herkiesbaar: Karly van Duivenvoorde.
Voorstel om de aflopende termijn te verlengen van voorzitter Ad Hendriksen, met 1 seizoen. Tevens toelichten toetreding tot het bestuur van Koos van Rossum, tot aan aftreding Ad Hendriksen na zijn verlengde termijn.
Toelichten aflopende termijn penningmeester Marcel Wolthaus / status opvolging.
Tegenkandidaten ( ouder dan 18 jaar ) kunnen zich tot 14 dagen voor de vergadering aanmelden bij de secretaris, kandidatuur ondersteund door 15 handtekeningen van leden (18 jaar en ouder)  van Rijnsburgse Boys.

  • Begroting 2021-2022
  • Rondvraag
  • Pauze
  • Beantwoorden van de vragen
  • Sluiting