outhands

Agenda Algemene Ledenvergadering Rijnsburgse Boys

 Donderdag 19 juni 2007, aanvang 20.00 uur

1. Opening
2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. vrijdag  23 november 2007
3. Begroting seizoen 2008 – 2009
4. Bestuursverkiezing :

Er zijn op dit moment mutaties in het bestuur
Aftredend en herkiesbaar : Henk de Wolde
     Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering melden
     bij de secretaris. Hun kandidatuur moet wel ondersteund worden door 15
     handtekeningen, van diegene, die lid zijn van Rijnsburgse Boys en 18 jaar of ouder
     zijn.

5. Rondvraag
6. Pauze
7. Beantwoording rondvraag
8. Sluiting

De stukken liggen vanaf donderdag 5 juni  a.s. ter inzage op het secretariaat.