secretariaat

Agenda Algemene Ledenvergadering

Vrijdag 16 juni 2023 om 20.00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering (voorjaar) gehouden in de kantine. Hieronder treft u de agenda.
De stukken zijn ter inzage opvraagbaar bij de secretaris.

AGENDA

Algemene Ledenvergadering Rijnsburgse Boys.

 • Opening
 • Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 21 oktober 2022
 • Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar:  Huig den Hollander.
  Bestuur draagt Jaco Hogewoning voor als kandidaat.

  Aftredend en herkiesbaar: Gerrit Paauw

  Aftredend en herkiesbaar: Jaco Heemskerk

Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering melden bij de Secretaris. Hun kandidatuur moet wel ondersteund worden door 15 handtekeningen, van diegene die lid zijn van Rijnsburgse Boys en 18 jaar of ouder.

 • Begroting seizoen 2023/2024
 • Rondvraag
 • Pauze
 • Beantwoording van de vragen
 • Sluiting