Rijnsburgse Boys

Agenda Algemene Ledenvergadering

AGENDA

Algemene Ledenvergadering Rijnsburgse boys.

Vrijdag 22 Oktober aanvang 20.00 uur

 1. Opening
 2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 18-06-2021
 3. Bestuursverkiezing

  Aftredend en niet herkiesbaar: Marcel Wolthaus. Het bestuur draagt Remco van den Bosch  voor als kandidaat opvolger.

  Tegenkandidaten ( ouder dan 18 jaar ) kunnen zich tot 14 dagen voor de vergadering aanmelden bij de secretaris, kandidatuur ondersteund door 15 handtekeningen van leden (18 jaar en ouder)  van Rijnsburgse Boys.

 4. Jaarverslag secretaris seizoen 2020 – 2021
 5. Jaarverslag jeugd seizoen 2020 – 2021
 6. Financieel jaarverslag seizoen 2020 – 2021
 7. Kascontrole commissie
 8. Jubilarissen / vrijwilligers
 9. Rondvraag
 10. Pauze
 11. Beantwoording rondvraag
 12. Sluiting

De stukken liggen ter inzage op het secretariaat.