Rijnsburgse Boys

Agenda Algemene Ledenvergadering (17 juni)

AGENDA

Algemene Ledenvergadering Rijnsburgse Boys.
Vrijdag 17 juni 2022 aanvang 20.00 uur. Sponsorhome.

 1. Opening
 2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 22 oktober 2021
 3. Begroting 2022-2023
 4. Rondvraag
 5. Pauze
 6. Beantwoorden van de vragen
 7. Bestuursverkiezing
  – Aftredend en niet herkiesbaar: Ad Hendriksen. Het bestuur draagt Peter Zandbergen voor als kandidaat bestuurslid.
  – Aftredend en niet herkiesbaar: Marcel Wolthaus. Nieuwe penningmeester Remco van den Bosch was in de ALV d.d. 22 oktober 2021 al toegetreden.
  – Voorstel verlengen termijn, inzake spreiding aflopende termijnen: Gerrit Paauw.
  – Toelichten opvolging Ad Hendriksen.

Tegenkandidaten ( ouder dan 18 jaar ) kunnen zich tot 14 dagen voor de vergadering aanmelden bij de secretaris, kandidatuur ondersteund door 15 handtekeningen van leden (18 jaar en ouder) van Rijnsburgse Boys.

 1. Sluiting

De stukken liggen vanaf maandag 6 juni ter inzage op het secretariaat.